Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” anunta achizitionarea de echipament sportiv si accesorii, COD CPV 18000000-9, prin procedura competitivă în cadrul proiectului „O şansă europeană pentru copii români” contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153
Data publicarii anuntului: 31.01.2012
1.    Obiectul contractului:
Echipament sportiv si accesorii, COD CPV 18000000-9.
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura competitivă, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasuratã conform Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit c1 din aceeasi ordonanta, elaborata in octombrie 2009 de catre AMPOSDRU.
3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013.
4. Axa prioritara: Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
5. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru ofertanti.
6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 10.02.2012, ora 12.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 14.02.2012, ora 12.00
7. Limba de redactare a ofertei: romana
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
9. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.
11. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
12. Adresa la care se depune oferta: Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” – Centrul Local Bistriţa, B-dul Independenţei, nr. 24-26 – Casa Speranţei, la demisol.
13. Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.02.2012, ora 16.00
14. Data comunicarii rezultatului evaluarii ofertelor: 17.02.2012.

Documentaţia poate fi solicitată aici.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:
Telefon: 0735.210.015
E-mail: achizitii@scoutbn.ro
Persoana de contact: Sidor Costinaşi – Coordonator activităţi partener ONCR

Anunt atribuire