Nr. inregistrare 875/01.07.2013

ANUNT ACHIZIŢIE

Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” anunta achizitionarea de Piese şi accesorii pentru fotocopiatoare, cod CPV 30125000-1, prin procedura ACHIZITIE DIRECTA conform procedura MAEur 1050/2012, în cadrul Proiectului „O şansă europeană pentru copii români” contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153

 

Data publicarii anuntului: 01.07.2013

 1. Obiectul contractului:

Piese şi accesorii pentru fotocopiatoare COD CPV 30125000-1

 1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”  aprobata prin ordinul Ministerului Afacerilor Europene nr.1050/29.10.2012.
 2. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013.
 3. Axa prioritara: Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
 4. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru ofertanti.
 5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 03.07.2013, ora 10.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 03.07.2013, ora 17.00.
 6. Limba de redactare a ofertei: romana
 7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
 8. Valoarea estimata a ofertei este maxim 10338 lei si va fi exprimata ferm in LEI, fara TVA.
 9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Preţul cel mai scăzut.
 10. 11.   Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
 11. 12.   Adresa la care se depune oferta: Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” Centrul Local „Oscar Skrabel” Bistriţa, Bd. Independenţei 24-26, 420184 Bistriţa, Bistriţa-Năsăud.
 12. Data limita pentru depunerea ofertelor: 04.07.2013, ora 14.00.
 13. Data comunicarii rezultatului evaluarii ofertelor: 04.07.2013

Documentatia de atribuire se poate solicita în scris fie de la sediul achizitorului Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” Centrul Local „Oscar Skrabel” Bistriţa, Bd. Independenţei 24-26, 420184 Bistriţa, Bistriţa-Năsăud fie la adresa de mai office@scoutbn.ro , în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 16.00.

Pentru informatii suplimentare ne puteţi contacta:

telefon: 0735.210015

e-mail: office@scoutbn.ro

persoana de contact: Sidor Costinaşi – Coordonator activităţi partener ONCR.