RECTIFICARE ANUNT ACHIZIŢIE

Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” anunta achizitionarea de Organizare de voiajuri cu servicii complete, cod CPV 63511000-4, prin procedura PROCEDURA > 15.000 EURO  conform procedura MAEur 1050/2012, în cadrul Proiectului „O şansă europeană pentru copii români” contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153

 

Data publicarii anuntului rectificativ: 09.08.2013

 1. Obiectul contractului:

Organizare de voiajuri cu servicii complete COD CPV 63511000-4

 1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”  aprobata prin ordinul Ministerului Afacerilor Europene nr.1050/29.10.2012.
 2. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013.
 3. Axa prioritara: Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
 4. Tip şi durată contract: Achiziţie servicii de organizare de voiajuri complete pentru tabăra din Portugalia în cadrul proiectului “O şansă europeană pentru copiii români”. La tabăra organizată în Portugalia participă 20 de copii din grupul ţintă şi 4 însoţitori. Tabăra este inclusă în graficul de activităţi al proiectului.. Durata contractului este de la data semnării şi până la data de 31.08.2013
 5. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise în Documentatia pentru ofertanti.
 6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 14.08.2013, ora 10.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 14.08.2013, ora 17.00.
 7. Limba de redactare a ofertei: romana
 8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
 9. Valoarea estimata a ofertei este maxim 110000 lei si va fi exprimata ferm in LEI, fara TVA.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Preţul cel mai scăzut.
 11. 12.   Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
 12. 13.   Adresa la care se depune oferta: Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” Centrul Local „Oscar Skrabel” Bistriţa, Bd. Independenţei 24-26, 420184 Bistriţa, Bistriţa-Năsăud.
 13. Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.08.2013, ora 11.00.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 16.08.2013, ora 11.30, Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” Centrul Local „Oscar Skrabel” Bistriţa, Bd. Independenţei 24-26, 420184 Bistriţa, Bistriţa-Năsăud

Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de catre Achizitor. Reprezentantii ofertantilor trebuie sa prezinte Imputernicire din partea ofertantului, cartea de identitate in original si copie.

 1. Data comunicarii rezultatului evaluarii ofertelor: 16.08.2013
 2.  Curs de referinţă leu/euro aplicabil: 4,4208 lei/Euro

 

Documentatia de atribuire se poate solicita în scris fie de la sediul achizitorului Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” Centrul Local „Oscar Skrabel” Bistriţa, Bd. Independenţei 24-26, 420184 Bistriţa, Bistriţa-Năsăud fie la adresa de mai office@scoutbn.ro , în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 16.00.

Pentru informatii suplimentare ne puteţi contacta:

telefon: 0735.210015

e-mail: office@scoutbn.ro

persoana de contact: Sidor Costinaşi – Coordonator activităţi partener ONCR.

 

La Capitolul II, Caietul de sarcini sectiunea  SPECIFICATII TEHNICE, ORGANIZARE DE VOIAJURI CU SERVICII COMPLETE, paragraful I va avea următoarea formă:

“Prin prezentul caiet de sarcini se solicită asigurarea serviciilor de transport, cazare, masă şi acces la puncte de interes, pentru 7 zile în perioada 20-30 august 2013, în Portugalia. De asemenea se solicită şi transportul copiilor şi persoanelor implicate pe ruta Bistrita-Bucureşti si retur.”